STRESZCZENIA I PUBLIKACJE
Streszczenia:
Termin nadsyłania: 10.03.2017 r.

na adres: konferencja.lublin2017@gmail.com
Streszczenia należy przygotować w formacie MS Word zgodnie z załączonym szablonem (załącznik STRESZCZENIE)
Publikacje:
Termin nadsyłania pełnych manuskryptów: 31.03.2017 r.
W ramach konferencji istnieje możliwość publikacji pełnych prac (zgłoszonych w ramach konferencji) w czasopismach: Medycyna Weterynaryjna lub Annales UMCS sectio EE Zootechnica. Na podstawie otrzymanych streszczeń i deklaracji Autorów Komitet Naukowy dokona wstępnej oceny zgłoszonych prac i zarekomenduje prace do recenzji. Obowiązuje zasada „jedna praca w czasopiśmie – jedna zgłoszona osoba”. Autorzy wyrażający chęć opublikowania prac zostaną poinformowani o wymogach redakcyjnych w oddzielnej wiadomości.
Prezentowanie doniesień i posterów:
Nadesłane prace zostaną zakwalifikowane przez Komitet Organizacyjny do prezentacji w formie ustnej lub posterowej z uwzględnieniem deklaracji Autorów. Szczegółowe informacje będą zamieszczone w następnym komunikacie.
Przygotowanie posterów – wytyczne dla autorów:
  • Sesja posterowa będzie prowadzona w formie sesji elektronicznej.
  • W treści plakatu należy uwzględnić: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, afiliacje autorów, wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki i wnioski.
  • Wersje elektroniczne posterów należy przygotować w orientacji poziomej i zapisać w formacie A1, *jpg lub *pdf (rozdzielczość minimum 300 dpi).
  • Autorzy zobowiązani są do przekazania drogą mailową wersji elektronicznych posterów do 15 maja 2017 r.
  • Uczestnicy sesji posterowej proszeni są o posiadanie w trakcie trwania konferencji zapasowej wersji posterów zapisanych na urządzeniach przenośnych (typu pendrive)